Oficjalny start serwera D.B. World - Wars: 25.05.19r o15:00!


# Nazwa Poziom Profesja
GM213 lev.Druid
Rodak303 lev.Elder Druid
Essa253 lev.Brak
Kuttyex332 lev.Elder Druid
Baxz Kutna333 lev.Master Sorcerer
Johny303 lev.Elder Druid
Renovatio295 lev.Elder Druid
Rasheed87 lev.Elite Knight
Arya234 lev.Master Sorcerer
Phoenix Cluster29 lev.Druid